Opleiding post-HBO slaapgeneeskunde: assistent-somnoloog

Het draagvlak voor deze opleiding bleek uit de enquête die via de SVNL is gehouden onder arts somnologen (longartsen, neurologen, KNO-artsen, psychologen), VS-ers en PA-ers. Van de 95 respondenten bleek dat het huidige aanbod onvoldoende is (55% onvoldoende en 25% ten dele voldoende) en er een wens bestond tot een landelijke opleiding (66%).

De complete enquête resultaten en de eerdere enquête resultaten (2019) uit de doelgroep (laboranten en verpleegkundigen) zijn in het beroepsprofiel bijgevoegd, welke hier te vinden is.

Inmiddels staan de kaders van de opleiding  en we hebben op elk gebied professionals uit het werkveld bereid gevonden hun expertise in te zetten om een mooie en complete opleiding neer te zetten.

 De volgende punten staan inmiddels vast:

1. Naam.

Na uitgebreid overleg met  het werkveld, en met instemming van de SNVL, is besloten tot de naam Assistent Somnoloog. De eigen functienaam blijft bestaan, dus men wordt KNF-laborant/Ass. Somnoloog, Longfunctieanalist/Ass. Somnoloog of  Verpleegkundig(e) (Specialist)/Ass. Somnoloog.

2. Functietaken en verantwoordelijkheden.

Deze worden uitvoerig beschreven in het beroepsprofiel.

In grote lijnen is de student na de opleiding bekwaam in  

– het theoretische gedeelte van de verschillende slaapstoornissen,

– zowel het theoretische achterrgronden als de praktische uitvoer van de diverse slaaponderzoeken

– het begeleiden van CPAP en BiPAP therapie en het slaaphygiënisch/life-style spreekuur.

De taken die de Assistent Somnoloog daadwerkelijk gaat uitvoeren zijn in overleg met de afdeling waar hij/zij werkt. 

3. Invulling opleiding.

De opleiding voorziet in een breed aanbod van kennis en kunde die nodig is voor een post-HBO professional in de slaapgeneeskunde. De leidraad van de opleiding wordt het boek ‘Slaap en slaapstoornissen’ (Verbraecken et al, 2014). Deze wordt waar nodig  aangevuld met extra lesstof, wetenschappelijke artikelen, beeldmateriaal en praktische oefening met de scoring van slaaponderzoeken. De lesstof is ingedeeld naar de verschillende slaapstoornissen (in modules).  Daarnaast komt er een module ‘Motiverende gespreksvoering’. De kracht van de opleiding is het combineren van kennis en kunde uit de verschillende invalshoeken van de slaapgeneeskunde.

4. Duur.

De verwachte opleidingsduur is 12 maanden. Een student krijgt echter de mogelijkheid om de opleiding

in maximaal 2 jaar af te ronden. Instromen kan op elk gewenst moment van het jaar. Er worden geen klassen geformeerd. Een student doorloopt de opleiding op zijn eigen tempo en op de door hem zelf gewenste plaats.

5. Toelating.

Minimaal HBO niveau in de zorg. Eisen aan de werkplek en toelating voor medewerkers met MBO-4 vooropleiding worden nog verder uitgewerkt.

6. Kosten.

De kosten van de opleiding zijn beraamd tussen €3.000,- en €3.500,-.

7. Medisch inhoudelijke verantwoording.

De opleiding wordt ondersteund door de SVNL en uitgevoerd door LOI Hogeschool.

Op dit moment zijn we bezig de Leer-en Toetsplannen vorm te geven. Dit wordt gedaan door 20 professionals (artsen/somnologen, PA-ers/somnologen, long- en KNF- laboranten/somnotechnologen, verpleegkundig specialisten) onder aansturing van de LOI en de werkgroep.

Afhankelijk van het proces hopen we in de loop van 2023 de eerste studenten te kunnen verwelkomen.

Namens de werkgroep,

Jacky Gehring

Laurien Teunissen

Sandy de Bruin

Ina Warnaar

Iris Knottnerus

Jerryll Asin